Dörren-Mäster Olofsgården

söndag 5 juli 2020

Christel Schultz och Anna Jarrick
Tidigare Verksamhetschef
Christel Schultz berättar
om Dörrens tillkomst och har 
för detta fina arbete tilldelats 
NELSON MANDELA PRISET 2016.
  .
Därefter beskriver verksamhetschef Joanna Lundqvist dagens verksamhet.Dörren med inspiration från the Door i New York

 När jag tillträdde som verksamhetschef för Mäster Olofsgården var ett av mina uppdrag att öppna upp för nya målgrupper i syfte att få en bredare bas och kunna förbättra integrationen mellan innerstad och ytterstad.

 Flera faktorer spelade in när Dörren skapades: Vi hade fått tillgång till en studio i huset när Talande Böcker flyttade till Norstedt, vårt nära samarbete med Domkyrkoförsamlingen och Klara och att vi hade en musikstudiotekniker som anlitats i våra kultur/integrationsfestivaler.

 Klara kyrka hade en mobil musikstudio som användes för ungdomar på Plattan men den passade inte in i kyrkorummet med övriga aktiviteter. Efter lite olika samtal fick vi igång ett samarbetsprojekt genom att låta ungdomar från Plattan spela in musik en gång i veckan i vår studio under ledning av vår musikstudiotekniker och en diakon som följde med ungdomarna. Klaras mobila studio integrerades med. Vår utrustning och placerades på Mäster Olofsgården.

 Vi sökte pengar från kyrkans fonder som beviljades stort och då kunde vi starta en musikstudio tillsammans med vår tekniker och en diakon som ledare. Vi började med en gång i veckan och så småningom blev det varje dag. Ungdomarna fick också stöd med läxläsning och mellanmål. Diakonen som kände ungdomarna var ett viktigt socialt stöd. Det visade sig vara ett populärt och tacksamt projekt. Antalet deltagande ungdomar växte och många fick möjlighet till praktik i studion och på andra ställen vilket ledde till motivation att gå vidare genom studier eller arbete.

 Vi  gjorde också ett filmprojekt för samma målgrupp under ledning av en professionell filmare och även där med stöd från kyrkans fonder och från Palmecentrum.


 Under en världskongress 2011 i New York som arrangerades av hemgårdarnas paraplyorganisation IFS (International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres) var en av studiebesöken på the Door (door.org). En enorm fabriksbyggnad på Manhattan där ca 12000 ungdomar om året vistas och får jobba kreativt i olika ateljéer, åtnjuter olika insatser som läkar- och tandläkarvård, terapi, advokathjälp, skolundervisning, boendeinsatser, arbetslivscoachning under ledning av professionella pedagoger, läkare,[2] terapeuter och advokater m fl. i en oerhört kärleksfull miljö.

 Jag bestämde mig där och då att skapa en liknande verksamhet i Stockholm anpassad till våra förhållanden och bad att få komma dit som volontär för att lära mig allt från ax till limpa under 5 veckor påföljande sommar. Sagt och gjort jag sökte pengar och begav mig till New York och the Door och studerade allt i detalj från botten till toppen. 

 När jag kom hem sökte jag pengar, skapade en referensgrupp och startade Dörren, Idén var att ge unga mellan 16 och 25 en möjlighet att förverkliga sina kreativa drömmar i ateljéer som leddes av professionella kulturutövare. Jag hade idén att ingen av de ungdomar vi vände oss till hade någonsin fått en sådan chans. Vi började med musik, film, teater och foto. Ledarna jobbade professionellt i sitt yrke som t ex fotografer och skådespelare.

 I rekryteringen av ledarna var jag noga med att hitta de som hade ett engagemang för ungdomar och en tro på att ungdomar växer om de får chansen.

 Ungdomarna kom från alla delar av Storstockholm och hade av olika anledningar inte fått chansen att förverkliga sina kreativa drömmar. Många var s.k. hemmasittare, hade ingen fullgjord skolgång, hade psykiska funktionshinder eller saknade ekonomiska möjligheter till att hålla på med t ex musik. Men även andra ungdomar som bodde i närområdet var intresserade av att kunna spela in i en riktig studio utan kostnad. På så sätt blev det en naturlig mix av olika unga som kunde stötta varandra.
Dåvarande domkyrkoprästen Åke Bonnier var med från början och satt med i referensgruppen som jag rapporterade till i täta möten och Åke hade också värvat mig till Rotary. På så sätt fick jag möjlighet att berätta för Rotary om projektet och Rotary arrangerade så småningom en stödkonsert för vårt Dörren och Unga Kvinnors Värn.

 Dörren växte och det kom mellan 100 och 150 ungdomar i veckan. I och med den stora flyktingvågen 2015 kom även en ström ensamkommande till Dörren med nya utmaningar. 2016 hade Dörren blivit känd och vi nominerades och fick ta emot Nelson Mandela priset på stora scenen under Stockholms Kulturfestival. Prissumman var 50 000 och pengarna använde vi till att bekosta en utbildad terapeut och handledare att stötta personalen. Det kändes viktigt att ge pedagogerna professionell handledning för att bättre kunna tillgodose ungdomarnas behov.

 Vi har hela tiden hållit på att vi står för den kreativa verksamheten som vi är bra på och hänvisar till andra när det gäller hjälp med den sociala delen, bostäder, terapi och juridisk hjälp. Eftersom vi är engagerade blir det ändå att ungdomarna får stöd att komma vidare i livet och där har Rotary fyllt en stor funktion. Medlemmar i vår klubb har engagerat sig personligen och givit gratis advokathjälp, varit mentorer, erbjudit boende och praktikplatser. Dörren till arbetslivet erbjuder ungdomarna en förberedelsekurs för arbetslivet och därefter tre månaders praktik där många praktikanter fått sina praktikplatser hos medlemmar i vår klubb.

Utan Rotarys nätverk och engagemang skulle det vara svårt att få ungdomarna att bli Captain of the Ship och ta ansvar för sina liv. Tack Rotary och det är min förhoppning att detta stöd kan fortsätta.

 

Stockholm 2019-01-08

 

Christel Schultz Wigelius

 


Vi är mycket glada och tacksamma för det stora stöd som Rotary givit Dörrens ungdomar genom åren i form av juridisk rådgivning, mentorer, språkcafé, stödkonserter, hjälp med bostäder, praktikplatsen, arbetstillfällen och ekonomiskt stöd med 10 000 kr.

 

Bakgrund Dörren

Mäster Olofsgården startade år 2007 en musikstudio i samarbete med Stockholms Domkyrkoförsamling. Syftet var att skapa ett sammanhang för ungdomar som bodde och/eller vistades på och runt ”Plattan” eller på annat sätt befann sig i utanförskap. Efter inspiration från The Door på Manhattan utvidgades projektet och år 2012 grundades Dörren. Strävan efter inkludering, tolerans och integration är bestående. 2016 tilldelades Dörren Nelson Mandela-priset för integration. 2018 blev verksamheten HBTQ-certifierad.

 

Syfte 

Dörrens syfte är att tillgängliggöra kreativitet och kultur för alla i åldrarna 16 – 25 år samt främja integration och social inkludering i samhället. 

 

Metod

Genom att erbjuda konstnärliga ateljéer för unga mellan 16 och 25 år med låga trösklar där allt är gratis, utan krav på erfarenhet och med engagerade ledare vill vi nå unga från olika områden, med varierad social bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell identitet, religion, funktionalitet och konstnärlig erfarenhet. Ateljéerna varierar och i nuläget erbjuder vi musikstudio, teater, film, foto, podcast, kör, instrument och design. Dessutom coachar vi de unga att driva egna kulturprojekt och söka bidrag från Stockholm stad.  

 

När de unga får fokusera på ett gemensamt konstnärligt intresse istället för sina olikheter skapas band mellan personer som aldrig skulle träffats. Detta bidrar till att de ungas självförtroende, självkänsla och psykiska hälsa ökar liksom verktygen att ta för sig i livet och samhället I enkäter med Dörrens ungdomar framgår att värdet i att få vänner är lika viktigt som glädjen att få uttrycka sig kreativt.

 

”Dörren är en plats där man känner sig välkommen, en träffar många trevliga människor och det är en plats där man kan skapa nätverk om en vill. En kan utvecklas och får ses, höras och ha roligt tillsammans med andra. Det är en plats som möjliggör mycket nytt för de nya i landet. En dröm kan förverkligas på Dörren.”

Citat: Dörren-medlem hösten 2019

 Dörrens ateljéer pågår fem kvällar i veckan. Under lov anordnas särskilda aktiviteter som Creative camp. Dessutom är vårt gårdshus öppet varje dag från kl.13. där deltagarna kan få fika, vuxenkontakt gemenskap och hjälp att lotsas vidare i våra nätverk. Tack vare gårdshuset knyter ungdomarna kontakt med varandra och blir vänner, vilket gör att Dörrens gemenskap fortsätter även efter att ateljéerna är slut.

 

Målgrupp:

Dörren har 1000 medlemmar och långt mer än så har tagit del av projektet sedan starten. Målgruppen är unga mellan 16 och 25 år från hela Stockholms län, de flesta med utmaningar som neuropsykiatriska diagnoser, hög skolfrånvaro, HBTQI+-identitet, är nyanlända eller har svåra hemförhållanden. Ca 25% kommer från utsatta/särskilt utsatta områden (Polisens lista).

 

I ett större sammanhang 

Genom Mäster Olofsgården och våra nätverk får de unga tillgång till ett vidgat kontaktnät, volontäruppdrag, praktik och jobb bland annat via vår Levande julkalendern, Kulturnatten, Gamla-Stans-loppet och vår fritidsklubb. Vi samverkar med många organisationer och kommunala instanser som språkintro-program, folkhögskolor, jobbtorg för unga, Sthlm stadsmission, Rotary Gamla stan, Sveriges hemgårdar, Domkyrkoförsamlingen, Songliens Sthlm, Äventyrsgruppen, Unga berättar – Stockholms kulturskola, med flera. Det finns ett stort intresse för Dörren både i Sverige och internationell och vi tar emot flera studiebesök i månaden från olika organisationer.     

 

Uppföljning och utvärdering 

Vi följer upp och utvärderar Dörren kontinuerligt genom skriftliga och anonyma enkäter med ledare och ungdomar, förslagslåda och dialog med ledare. Vi utför omvärldsanalyser för att ringa in behov och intresse bland unga idag och i regelbundet samarbete med Dörrens ungdomsråd genomför vi kvalitativa undersökningar och workshops för att titta på hur målgruppen påverkas av Dörrens aktiviteter och sammanhang.

 

Finansiering 

Dörren finansieras av medel från: Domkyrkoförsamlingen, Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls stiftelse, Helen Petres stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Kulturförvaltningen Stockholm stad, Kungliga sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå Makarna Malmkvist, Prins Carl Gustafs stiftelse, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stiftelsen Solkatten, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, 

 

Anna Jarrick

Vik. verksamhetschef på Mäster Olofsgården
Dörren, Mäster Olofsgården